توسعه پایدار در ایران

کشورهای جهان بر اساس میزان اجرای آرمان‌های 17گانه توسعه پایدار رتبه بندی می‌شوند که در شکل زیر رتبه بندی 10 کشور برتر و همچنین جایگاه ایران در این رتبه بندی را که در رتبه 58ام قرار دارد را خواهیم دید.

ایران در اجرای اهداف توسعه پایدار آنطور که شایسته هست عمل نکرده است. مطابق شکل بعد که عملکرد ایران را نمایش می‌دهد در بخش حفاظت از جنگل، محیط‌زیست و محل زندگی عملکردی ضعیف و کاهشی داشته است. در بخش کاهش نابرابری های داخل کشور و همچنین در بخش الگوهای تولید و مصرف اطلاعات و آماری موجود نیست. در بخش های ترویج صلح در جامعه، امنیت شهرها، دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سالمو مبارزه با فقر در شرایط سکون و بی اثر عمل کرده است. در بخش های محو گرسنگی، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه، دستیابی به برابری جنسیتی بانوان، دسترسی به انرژی ارزان، ترویج رشد اقتصاد،اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب وهوا و حفاظت از منابع آبی دریایی و اقیانوسی تا حدی موفق ظاهر شده است. در بخش‌های آموزش همگانی ایجاد زیرساخت مناسب برای صنعتی شدن و تقویت همکاری جهانی روند کاملاً رو به رشد و موفقی داشته است.

همانگونه که مشاهده گردید ایران در بخش تولید و مصرف و همچنین حفاظت از محیط‌زیست که بسیار رابطه نزدیکی با معدن کاری دارند عملکرد مناسب ندارد.

معدن‌کاری از صنایعی می‌باشد که توسعه پایدار می‌تواند تأثیرات بسزایی در شرایط اقتصادی و تولید ناخالص ملی بگذارد. همانطور که می‌دانیم اکثر معادن در مناطق دور از شهر و محروم کشور هستند که در صورت پایداری می‌توان سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، دسترسی به امنیت شهری، افزایش کیفیت آموزش و بهداشت در آن منطاق را شاهد باشیم.

ارسال نظر