وبلاگ

توسعه پایدار درمعادن

مقدمه رشد چشمگیر استفاده از مفاهیم توسعه پایدار در حوزه های مختلف مرتبط با زندگی انسان و اهمیت منابع معدنی و استخراج آنها باعث می شود کشورهای مختلف نیاز ورود به توسعه پایدار و تدوین مقررات الزم در این زمینه را احساس کنند. توسعه پایدار سه رکن اصلی اقتصاد، جامعه و منابع و محیط زیست را شامل می شود. با…

اطلاعات بیشتر آیکون