اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

محمد صدیق حبیبی سنگانی

عضو هیئت مدیره

حسین اصلی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
فارغ التحصیل دکترای تخصصی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی

مرتضی شناور

رئیس هیئت مدیره
فارغ التحصیل دکترای تخصصی معدن گرایش استخراج