نوار پیشرفت

استایل I

  • بیزینس ویس 80%
  • ارتباطات گسترده 70%
  • تماس مرکزی 80%
  • خدمات شبکه 70%

استایل II

  • بیزینس ویس 80%
  • ارتباطات گسترده 70%
  • تماس مرکزی 80%
  • خدمات شبکه 70%